Giải pháp chuyển đổi số

27/04/2023


Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
 
  • Hạ tầng cho chuyển đổi công nghệ số
 

 

- Lấy dữ liệu làm trung tâm (Data-Centric)
- Khả năng thích ứng cao: 17 nền tảng có thể cấu hình được (Zero code, No stop)
- Nền tảng Chăm sóc dữ liệu SOP (Standard Operating Procedure): đảm bảo tính ĐÚNG - ĐỦ - SẴN SÀNG của dữ liệu
  •  Mô hình giải pháp chuyển đổi số